top of page

Tupac ann an Glaschu


O chionn greis bha mi a’ rumastarachd am measg CD-an ann am bùth ann an Glaschu nuair a dhlùthaich fear mu dà fhichead bliadhna a dh’aois orm. Bha dà CD na làimh ‘s e gan sìor-tionndadh fhad ‘s a dh’fhalbh am fallas far a ghnùise. Ge b’ e dè bha cur air? Dhlùthaich e orm gu mall gus an robh e na mhisneachd ‘s an uairsin dh’fhaighnich e dhiom: “Could ye tell me whit songs ur oan this CD mate?” Bhuail e orm nach b’ urrainn dha leughadh. Is fhada bhon thachair mi air cuideigin aig nach robh comas-leughaidh. Fiù ‘s an dèidh 23 bliadhna a’ teagaisg Beurla ann an Colaisd ann am Bruach a’ Chluaidh chan eil cuimhne agam ach air leth dhusan sgoilear ‘s iad gun chomas a bhith a’ leughadh dad sam bith. Tha staitistearachd a’ sealltainn dhuinn gur ann as lugha na aon sa cheud ann am Breatainn a tha gu tur neo-litearra. Co-dhiù, is fhada bhon thachair mi ri neach aig nach robh comas-leughaidh sam bith. Thug mi bhuaithe na CD-an ‘s mi a’ toirt sùil air tiotalan nan òran ‘s chuir mi fios air nach b’ e an aon Tracklist a bh’ annta. ‘S rinn mi moladh air an roghainn a rinn e: Tupac.


Chan eil teagamh gur mòr a chòrd Tupac Shakur ri daoine òga sna 90-an. B’ e “Ghetto poet” a thug feadhainn mar ainm dha, neach-ealain aig an robh comas-labhraidh (‘s dìrichead labhraidh) gus dòigh-beatha iadsan a tha beò ann am bochdainn a mhìneachadh. Chaidh Tupac do Sgoil na h-Ealain ann am Baltimore far an d’ fhuair e oideachas ann am bàrdachd, actaireachd, jazz agus ballet. Ann an 1999, trì bliadhna an dèidh a mhuirt, nochd leabhar de bhàrdachd The Rose that Grew from Concrete. B’ e àrach dha a bha a’ cur ris a' mhiann a bh’ aige faclan a chur air tachartasan duilich a chunnaic e gu làitheil ann am beatha òganach dubha ann an ghettoes nan Staitean Aonaichte. Bha a mhàthair, Afeni Shakur, neach-iomairt politigeach agus na ball de na Black Panthers, buidheann a chaidh a chur air bhonn le Bobby Seale agus Huey Newton gus an leas daoine dubha a bhrosnachadh ‘s a dhìon. B’ e pàirt den rùn aca ceartas sòisealta fhaighinn; thòisich iad air iomairtean a dhèanamh a leithid bracaist an-asgaidh do chloinne agus dh’fheuch iad a bhith a’ gabhail os làimh cùisean mar cion bìdh. San dòigh seo thog iad fianais an aghaidh mì-cheartas ach ge b’ oil leis gach oidhirp a bh’ aca tha a h-aon duilgheadas ann do mhòran an latha an-diugh.

B’ e leughadair gionach a bh’ ann an Tupac agus bha e a’ creidsinn gu làidir gum b’ ann an oideachas a bha eileamaid cudromach gus leasachadh ruigsinn airson neach no coimhearsnachd.

Gur b’ e deatamas a bh’ ann do chuid — gu h-àraidh iadsan a bha ann an tràillealachd — litearras bunaiteach fhaighinn, cha b’ urrainn sin ach a bhith follaiseach do fheadhainn mar Frederick Douglass. Bha Douglass na thràill ann am Maryland anns na Staitean Aonaichte: b’ e ideòlach a bh’ ann a bha a’ creidsinn nach robh cumhachd aige air a bheatha fhèin ach gun robh e ann an làmhan a “Mhaighstir”. Chuir Douglass roimhe gun leasaicheadh e an dà chuid an comas-leughaidh ‘s an comas-sgrìobhaidh aige. Ann an 1826 ‘s e mu ochd no naoi bliadhna a dh’aois chaidh a thoirt air falbh gu teaghlach eile ann am Baltimore. B’ e Sophia Auld a dh’ionnsaich dha an t-aibidil ach cha robh an duine aice, Hugh Auld, idir toilichte oir bha esan na làn chreideamh gum biodh tràillean ag iarraidh an saorsachd nam fàsadh iad nas sgileile a thaobh litearras ‘s mar sin chuir Auld stad air a’ chùis.

Ach b’ e rudeigin a thaobh an diùltadh seo a bha ga bhrosnachadh agus ghabh e an dleastanas os làimh le smioralas as ùr. Ged a bha an ideòlas gràin-chinnidheach ann aig tòrr daoine bha feadhainn ann fhathast a bha taiceil do Douglass. Mu dheireadh thall, theich e gu New York far an do thòisich e air beatha ùr. An dèidh greis ‘s a bha na neach-iomairt airson an Iomairt airson Cur Às do Thràilleachd. Ann an 1846, thàinig e a Bhreatainn ‘s ràinig e Glaschu san Fhaoilleach gus sreath de dh'òraidean a chur seachad air feadh na dùthcha. Bha e ann an Grianaig, Pàislig, Glaschu, Dùn Èideann, Peairt, Dùn Dè, Obair Dheathain, agus fiù ‘s Both an Uillt agus Hamhaig. Thug Comann Saorsa nan Tràill Glaschu taic dha fhad ‘s a bha e ann an Glaschu ‘s dh’fhuirich e comhla ri William Smeal aig Geata na Croiche sa bhaile-mhòr. Gu mì-fhortanach b’ ann a bha feadhainn gu tur an aghaidh amasan a’ chomainn ‘s Douglass fhèin: Bha an Eaglais Shaor a’ faighinn airgead bho eaglaisean sna Staitean Aonaichte a Deas far an robh taic fhathast airson tràillealachd.

Tha mì-litearras na cùis chudromach dhuinn uile. Is tric a tha e toirmisgte do bhuidhnean a leithid na bochd, tràillearan, agus boireannaich. Thuig Tupac agus Afeni Shakur, mar a thuig Frederick Douglass, dè cho cudromach ‘s a tha e ri daoine gus comas-leughaidh ‘s comas-sgrìobhaidh fhaighinn. Is ann a thaobh fèin-aithne a tha litearras; is ann a thaobh fèin-urram a tha litearras. Le litearras cha leig a leas do dhaoine eile a bhith a’ bruidhinn às do leth ach dh’fhaodadh tu a bhith a’ bruidhinn às do leth-fhèin: ach b’ e an dà rud a rinn Tupac Shakur ‘s Frederick Douglass. A thaobh Tupac, chan eil an teirm “Ghetto poet” a’ toirt tuairisgeul air le susbainnt. Bhruidhinn e air a shon fhèin ‘s airson iadsan aig nach robh cothrom a bhith air an cluinntinn. Agus dè mu dheidhinn am fear ud sa bhùth ann an Glaschu aig nach robh comas-leughaidh ‘s thàinig air cobhair fhaighinn bhuam? Shaoil leam nan deach aige faighneachd de daoine dè a bha air pacaidean ‘s croganan sa mhargaid. Agus dè mu dheidhinn Facebook ‘s Instagram? Dè cho tric ‘s a thàinig air e fhèin a dh’irisleachadh? Ged nach eil comas-leughaidh aige is ann a tha comas-èistidh aige: thèid aige air èisteadh ri facail Tupac agus biodh iad a’ bruidhinn ris gu pearsanta, fiù ‘s ged a chaidh an sgrìobhadh air sràidean diofraichte, oir bha iad a-mach air an aon strì.

89 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


Join the Progressive Gaelic Community

Thanks for submitting!

bottom of page